Lika nekretnine

Javni poziv - Gradski savjet mladih

Objavljeno: 03.01.2019

Na temelju članka 4. Odluke o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 2/14),  Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Otočca objavljuje

J  A  V  N  I     P  O  Z  I  V

  ZA POSTUPAK IZBORA ČLANOVA GRADSKOG SAVJETA MLADIH GRADA OTOČCA

I.

            Gradsko vijeće Grada Otočca putem Odbora za izbor i imenovanja  poziva udruge mladih i udruge koje su prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade,  učenička vijeća, studentske zborove, pomlatke političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija, neformalne skupine mladih i druge registrirane oblike mladih sa sjedištem na području Grada Otočca da predlože kandidate za članove Gradskog savjeta mladih Grada Otočca.

II.

            Gradski savjet mladih Grada Otočca broji pet (5) članova, a čine ga mladi u dobi od petnaest (15) do trideset (30) godina života koji imaju prebivalište na području Grada Otočca.

III.

            Mandat članova Gradskog savjeta mladih Grada Otočca traje tri (3) godine.

IV.

            Prijedlog kandidata za članove i zamjenike članova Gradskog savjeta mladih Grada Otočca podnosi se u pisanom obliku koji mora sadržavati:

  1. ime i prezime kandidata,
  2. datum i godinu rođenja,
  3. prebivalište kandidata,
  4. obrazloženje Prijedloga,
  5. naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja i

 mora biti ovjeren od ovlaštene osobe predlagatelja.

Udruge trebaju dostaviti i izvadak iz statuta iz kojeg je razvidno da su svojim djelovanjem ciljno usmjereni na rad s mladima i za mlade.

 V.

            Prijedlogu kandidata za člana/zamjenika člana Gradskog savjeta mladih Grada Otočca mora biti priložena potpisana Izjava kandidata da prihvaća Prijedlog za člana/zamjenika člana Gradskog savjeta mladih Grada Otočca.                                                                                         VI.

            Kad je predlagatelj kandidature za člana Gradskog savjeta mladih neformalna skupina mladih tada ta skupina mora biti od najmanje 20 mladih što dokazuju svojim potpisima.

                                                                                     VII.

            Ovlašteni predlagatelji Prijedlog kandidata za izbor članova/zamjenika članova  Gradskog savjeta mladih Grada Otočca predaju u roku 15 dana od dana objave ovog Poziva na adresu: Grad Otočac, Gradsko vijeće Grada Otočca, Odbor za izbor i imenovanje, Otočac, Ul. kralja Zvonimira 10 ili neposredno u Tajništvo – pisarnica, s naznakom „PRIJEDLOG KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG SAVJETA MLADIH GRADA OTOČCA“.

            Poziv će biti objavljen 02. siječnja 2019. godine.

                                                                                   VIII.

            Prijedlog kandidata koji je nepravovremen, nepotpun ili nepravilno sastavljen, neće se razmatrati.

                                                                                   IX.

            Obrazac Prijedloga kandidata za člana/zamjenika člana Gradskog savjeta mladih Grada Otočca i obrazac izjave kandidata da prihvaća Prijedlog za člana/zamjenika člana Gradskog savjeta mladih Grada Otočca dostupan je na Internet stranicama Grada Otočca  ili se može preuzeti osobno  u Tajništvu Grada Otočca.

KLASA: 021-04/17-01/03, URBROJ: 2125/02-01-18-7

Otočac,  26. 11. 2018.

 

Gradsko vijeće Grada Otočca

Odbor za izbor i imenovanja

Predsjednik

Milan Sigurnjak, ing.

 

 

 
LiveCam Otočac
SenjskaBura.hr
GlasLike.hr