Lika nekretnine

Gradonačelnik obustavio proračun Grada Otočca

Objavljeno: 17.01.2020

OTOČAC – Iz Ureda otočkog gradonačelnika pristigla su ova dva članka za objavu:

 

PREDMET: ODLUKA O OBUSTAVI OD PRIMJENE KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA GRADA OTOČCA ZA 2020. GODINU

Gradsko vijeće Grada Otočca je većinom glasova vijećnika izglasalo Konsolidirani proračun Grada Otočca za 2020. godinu koji je nezakonit iz više razloga te je isti obustavljen od primjene Odlukom o obustavi općeg akta (Konsolidiranog Proračuna Grada Otočca za 2020. godinu)  KLASA: 400-08/19-01/04;URBROJ:2125/02-03-20-8;Otočac, 07. 01. 2020.

Obzirom da Gradsko vijeće Grada Otočca nije otklonilo nepravilnosti u zakonom predviđenom roku, Gradonačelnik bez odgode dostavlja  Odluku o obustavi općeg akta (Konsolidiranog Proračuna Grada Otočca za 2020. godinu) KLASA: 400-08/19-01/04;URBROJ:2125/02-03-20-8;Otočac, 07. 01. 2020. nadležnim ministarstvima na daljnje postupanje.

 

Gradonačelnik:

Stjepan Kostelac, dr. vet. med.

        

 

Gradonačelnik Grada Otočca temeljem članka 42. stavak 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 142/12, 19/13, 135/15-ispravak, 123/17 i 98/19) u svezi članka 7. i 38. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) donosi

O D L U K U

O OBUSTAVI OPĆEG AKTA

(KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA GRADA OTOČCA ZA 2020. GODINU)

 

  1. Obustavlja se od primjene Konsolidirani proračun Grada Otočca za 2020. godinu KLASA: 400-08/19-01/04, URBROJ:2125/02-01-19-7 koji je donesen na 13. sjednici Gradskog vijeća Grada Otočca održanoj 30. 12. 2019. g.

O b r a z l o ž e n j e

            Gradsko vijeće Grada Otočca na 13. sjednici održanoj 30. 12. 2019. g. donijelo je Konsolidirani proračun Grada Otočca za 2020. g. KLASA: 400-08/19-01/04,

 URBROJ:2125/02-01-19-7 od 30.12.2019. godine.

            Navedeni Proračun Gradsko vijeće donijelo je podnošenjem i usvajanjem  amandmana koji je sadržavao 35  stavke (izmjene).

            Navedeni amandman dostavljen je vijećnicima na samoj sjednici Gradskog vijeća na kojoj je i umnožavan za potrebe Gradskog vijeća i Gradonačelnika.

            Nakon kratke stanke na kojoj sam se upoznao s amandmanom, odbio sam navedeni amandman uz obrazloženje da je nezakonit i neprovediv, te upozorio na pravne posljedice donošenja nezakonitog akta.

            Unatoč mojem očitovanju da je takav akt sa amandmanom nezakonit,

Gradsko vijeće Grada Otočca većinom glasova donijelo je sa predloženim amandmanima gotovo u cijelosti izmijenjeni  Konsolidirani proračun za 2020. godinu.

            Člankom 38. Zakona o proračunu određen je način podnošenja amandmana u tijeku rasprave o Proračunu.

„RASPRAVA O PRORAČUNU“
Članak 38.

  1. Sve izmjene i dopune koje Sabor prihvati putem amandmana na predloženi državni proračun i projekcije ne smiju prijeći utvrđenu svotu dopuštenog manjka državnog proračuna i projekcija.
    (2) U tijeku rasprave o prijedlogu državnog proračuna i projekcija podneseni se amandmani kojima se predlaže povećanje proračunskih rashoda i izdataka iznad iznosa utvrđenih prijedlogom državnog proračuna i projekcija mogu prihvatiti pod uvjetom da se istodobno predloži smanjenje drugih rashoda i izdataka u posebnom dijelu proračuna.
    (3) Prijedlozi iz stavka 2. ovoga članka ne smiju biti na teret proračunske zalihe ili na teret dodatnog zaduživanja.
    (4) Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način odnose na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.“

            Iz podnesenog i prihvaćenog amandmana kojim se predlaže smanjenje proračunskih rashoda iznad iznosa utvrđenim Proračunom, nije razvidno sa kojih se rashoda predlaže smanjenje u posebnom dijelu Proračuna.

            Nadalje ovim amandmanom očito je da se predlaže smanjenje na teret već ranije preuzetih obveza (npr. preuzete obveze na temelju ugovora:

1. Kapitalni projekt: Širokopojasni Internet (Sporazum o suradnji sklopljen između Grada Gospića - Grada Otočca- Općine Plitvička jezera, dana 02.11.2017.god., financiranje iz EU fondova, KLASA: 030-03/17-01/04, URBROJ: 2125/02-03-17-1; Dodatak II Sporazuma Grada Gospića - Grada Otočca- Općine Plitvička jezera, 06.06.2019.god., KLASA: 030-03/17-01/04, URBROJ: 2125/02-03-19-6),

2. Proračunski korisnik: Dječji vrtić Ciciban: Kapitalni projekt: Rekonstrukcija     i dogradnja dječjeg vrtića Ciciban (Ugovor sklopljen između Dječjeg vrtića Ciciban i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, 24.05.2018.god., KLASA: 440-12/17-07-04-01/0126, URBROJ: 343-0603/10-18-003),

3. Jedinstveni upravni odjel: Nove geodetske izmjere (Ugovor sklopljen između Grada Otočca i Državne geodetske uprave, 22.10.2019.god., KLASA: 931-01/19-01/1, URBROJ: 2125/02-3-19-4),

4. Proračunski korisnik: Centar za pomoć u kući (Ugovor sklopljen između Centra za pomoć u kući i Ministarstva za demografiju, obitelji, mlade i socijalnu politiku, 06.02.2019.god., KLASA: 551-07/19-01/1, URBROJ: 2125/02-17-19-3).

Također se predlaže smanjenje Plaća za zaposlene, doprinosi za zdravstveno osiguranje te ostale rashodi za zaposlene za Ured gradonačelnika, Tajništvo i Jedinstveni upravni odjel. Plaće se odnose za zakonsko povećanje osnovica i minulog rada za svakog zaposlenog koje je predviđeno za 2020. godinu za 29 djelatnika te njihovo smanjenje krši Zakon o proračunu.

            Dakle navedeni amandman u cijelosti krši odredbe propisane člankom 38. Zakona o proračunu.

            Usvojenim amandmanom je uvedeno niz posve novih pozicija što nije dopušteno, a te nove pozicije se odnose na :

1. Rezervirana sredstva za dug prema HEP-u za 10.878.388,00 kuna (nova pozicija rashoda nije moguća jer je navedena pozicija već proknjižena na rashod 2012. godine i vodi se kao obveza na kontu 23439 u iznosu glavnice od 6.661.648,42 kn i sve to po nalazu Državnog ureda za reviziju),

2. Doprojektiranje aerodroma na Špilniku za 500.000,00 kuna,

3. Nagrada Grada Otočca po javnom pozivu u iznosu od 30.000,00 kuna,

4. Otkup montažne kućice u vlasništvu HZMO kod vrtića za potrebe izgradnje spomen sobe braniteljima i uređenje u iznosu od 250.000,00 kuna te

5. Sufinanciranje stambenog zbrinjavanja za deficitarne kadrove u gradu Otočcu (liječnici i tome slično) u iznosu od 100.000,00 kuna.

6. Donacija „Udruga UTI svjetlost“ u iznosu od 40.000,00 kn, što ne može biti zasebna pozicija u proračunu nego preko prijave na natječaj za udruge.

Smatramo da bi izmjena proračuna dovela do nesagledivih posljedica za Grad Otočac. A to se posebno odnosi na izgradnju Dječjeg vrtića Ciciban gdje bi došlo do raskida ugovora između Dječjeg vrtića Ciciban i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, povrata akontacije sredstava, raskida ugovora sa izvoditeljem radova i mogućeg plaćanja naknade za izgubljenu dobit.

Nadalje nova pozicija dug prema HEP-u u iznosu od 10.878.388,00 kuna je pod sporom u kojem grad ističe prigovor zastare te nije potrebna nova pozicija u proračunu kojom bi se mogla prekinuti zastara i eventualno izgubiti spor.

            Pored toga, doneseni Proračun Grada Otočca za 2020. godinu, krši jedno od osnovnih načela i to načelo uravnoteženosti propisano člankom 7. Zakona o proračunu.

            Sukladno članku 42. stavak 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga grada ima pravo obustaviti od primjene opći akt predstavničkog tijela, s time da ako gradonačelnik ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon gradonačelnik će donijeti odluku o obustavi općeg akta u roku od 8 dana od dana donošenja općeg akta.

            Kako se u konkretnom slučaju radi općem aktu predstavničkog tijela Grada Otočca kojim je povrijeđen članak 7. i 38. Zakona o proračunu, to je iz tog razloga odlučeno kao u izreci ove Odluke.   

 

Gradonačelnik:

Stjepan Kostelac, dr. vet. med.

 

(SPONZORIRANI ČLANAK)

 
LJETO U HOTELU JEZERO
LiveCam Otočac
SenjskaBura.hr
GlasLike.hr