Lika nekretnine

Odluka Stožera civine zaštite Grada Otočca

Objavljeno: 21.03.2020

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 22. a i 23. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15, 118/18 i 31/2020), a sukladno Odluci o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja koju je donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, Stožer civilne zaštite Grada Otočca, na sjednici održanoj dana  20.03.2020. godine, razmatrao je situaciju na području grada Otočca te je zaključio da je situacija zadovoljavajuća, ali u svrhu prevencije i zadržavanja zadovoljavajućeg stanja, donosi sljedeću

ODLUKU

1.Stožer civilne zaštite Grada Otočca upoznat je sa svim mjerama i uputama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te kontinuirano poduzima sve mjere u skladu s odlukama i uputama nadležnih stožera.

2.Na mrežnim stranicama Grada Otočca objavit će se Odluka  o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja, koju je donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, kao i sve odluke lokalnih tijela i ustanova, zajedno s kontakt brojevima koji su važni za novonastalu situaciju, a u interesu građana grada Otočca.

3.Zadužuje se trgovačko društvo Gacka d.o.o. da na svim grobljima na području grada Otočca organizira ukope na način predviđen Odlukom nacionalnog Stožera, da isti budu organizirani u prisustvu najuže rodbine te da se ne održavaju čuvarine i veća okupljanja.

Obavijest o načinu ukopa, trgovačko društvo Gacka d.o.o. dužno je izvjesiti na vidljivom mjestu na svim mrtvačnicama na području grada Otočca.

4.Zadužuje se trgovačko društvo Gacka d.o.o. da, sukladno Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima (Službeni vjesnik Grada Otočca br 6/2016), vrši ukope i na groblju Ličko Lešće te se poziva udruga „Cimiter“ da, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, Zakonu o grobljima i gore spomenutoj Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima (Službeni vjesnik Grada Otočca br. 6/2016), preda groblje u Ličkom Lešću na upravljanje trgovačkom društvu Gacka d.o.o., zajedno s pripadajućom dokumentacijom.

Zbog izvanrednih okolnosti, moli se za žurno postupanje po navedenom.

5.Zabranjuje se svako okupljanje i zadržavanje građana ispred prodavaonica, kojima je dozvoljen rad, te konzumiranje alkoholnih pića.

6.Obvezuju se svi iznajmljivači smještajnih kapaciteta na području grada Otočca da prijave svoje goste putem sustava eVisitor kako bi se, zbog novonastale situacije, mogla pratiti evidencija kretanja na našem području. Obvezuju se sve osobe, koje dolaze na područje grada Otočca, da prijave svoj boravak nadležnim tijelima, sukladno zakonu.

7.Stožer civilne zaštite Grada Otočca vrši nadzor nad provođenjem ove Odluke, kao i svih odluka nadležnih stožera te moli građane grada Otočca da, bilo kakvo postupanje suprotno donesenim odlukama, prijave Stožeru civilne zaštite Grada Otočca na kontakt brojeve objavljene na mrežnim stranicama Grada Otočca.

8.Pored navedenog, upozoravamo građane da se pridržavaju strogih mjera socijalnog distanciranja koje nalažu izbjegavanje bliskog osobnog kontakta u razmaku od najmanje dva (2) metra u zatvorenom prostoru i jednog (1) metra na otvorenom prostoru te zabrane održavanja svih javnih događanja i okupljanja više od pet (5) osoba na jednom mjestu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama Grada Otočca, na lokalnim web portalima i na Hrvatskom radio Otočac.

 

NAČELNIK STOŽERA

Stjepan Kostelac, dr.vet.med.

 

 

 

 

 
Ponuda zimskih aranžmana s uključenom ulaznicom u Nacionalni park
LiveCam Otočac
SenjskaBura.hr
GlasLike.hr