Lika nekretnine

U petak 28.prosinca sazvana XI.sjednica Županijske skupštine LSŽ-e

Objavljeno: 20.12.2018

Na temelju članka 21. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 2/18 i 3/18 - ispravak) te članka 22. i 102. Poslovnika Županijske skupštine Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 14/13 i 2/18) sazivam XI. sjednicu Županijske skupštine Ličko-senjske županije, koja će se održati 28. prosinca 2018. godine (petak) u Gospiću, Budačka 55 (Velika vijećnica) s početkom u 17,00 sati.

D n e v n i   r e d

Aktualni sat

1.Usvajanje zapisnika s IX. sjednice Županijske skupštine

2. Donošenje III. Izmjena i dopuna Proračuna Ličko-senjske županije za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu

3. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na III. Izmjene i dopune Godišnjeg financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2018. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu

4. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na IV. Izmjene i dopune Godišnjeg financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2018. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu

5. Donošenje Proračuna Ličko-senjske županije za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu

6. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu

7. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko-senjske županije za 2019. godinu

8. Donošenje Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Gospić za 2019. godinu

9. Donošenje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Ličko-senjske županije u 2019. godini

10. Donošenje Odluke o načinu raspodjele sredstava namijenjenih financiranju Programa javnih potreba u sportu iz Proračuna Ličko-senjske županije za 2019. godinu

11. Donošenje Odluke o načinu raspodjele sredstava namijenjenih financiranju Programa javnih potreba Društva Crvenog križa Ličko-senjske županije iz Proračuna Ličko-senjske županije za 2019. godinu

12. Donošenje Odluke o načinu raspodjele sredstava namijenjenih financiranju programske podrške udrugama proizašlim iz Domovinskog rata registriranim na području Ličko-senjske županije iz Proračuna Ličko-senjske županije za 2019. godinu

13. Donošenje Odluke o načinu raspodjele sredstava namijenjenih financiranju institucionalne podrške udrugama registriranim na području Ličko-senjske županije iz Proračuna Ličkosenjske županije za 2019. godinu

14. Donošenje Plana davanja koncesija Ličko-senjske županije za 2019. godinu

15. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite Ličko - senjske županije za 2019. godinu

16. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite Ličko-senjske županije za 2018. godinu

17. Donošenje Odluke o produljenju trajanja provedbe Županijske razvojne strategije Ličkosenjske županije 2011 .- 2013. godine

18. Donošenje Zaključka o donošenju Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran

19. Donošenje Odluke stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. Karlovac

20. Donošenje Odluke o pristupanju Ličko-senjske županije Platformi hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa

21. Donošenje Odluke o objavi obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja uređene plaže «Planjka – Trinćel», k.o. Novalja u Staroj Novalji

22. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnim prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Ličkosenjske županije u 2018. godini

23. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova Ličko-senjske županije u 2018. godini

24. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e

25. Donošenje Programa rada Županijske skupštine Ličko-senjske županije za 2019. godinu

26. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera», suvlasnika Steve (Miloša) Grbića, iz Požege

27. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera», vlasnika Miroslava Radočaja iz Karlovca

28. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera», vlasnice Ankice Sudicki iz Slunja

29. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera», suvlasnika Petra Grbića iz Prigorja Brdovečkog i Katarine Stojević iz Dubrave

30. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanje

31. Razmatranje Izvješća o provjeri formalnih uvjeta i Popisa važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Županijskog savjeta mladih Ličko – senjske županije i donošenje Odluke o izboru članova i zamjenika članova Županijskog savjeta mladih Ličko – senjske županije

32. Donošenje Rješenja o razrješenju mrtvozornice na području Ličko-senjske županije, Općina Karlobag

Napomena: Dnevni red s materijalima je objavljen i na web stranici Županije (www.licko-senjska.hr). Materijal za točku 18. nalazi se na CD –u, a prijedlozi Odbora za izbor i imenovanje za točku 30. i 31. dostavit će se na sjednici Skupštine. 

P R E D S J E D N I C A

Nada Marijanović, mag.ing.silv

 
PROLJEĆE NA PLITVIČKIM JEZERIMA
LiveCam Otočac
SenjskaBura.hr
GlasLike.hr